ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων 2022-2023


Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου , με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Θα εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του

1.Προσέλευση-παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό

Οι μαθητές που παρακολουθούν τη ζώνη Πρόωρης Υποδοχής ( αυτοί που γράφτηκαν) προσέρχονται από τις 7.00 ως τις 7.15΄.

Οι υπόλοιποι μαθητές προσέρχονται από τις 8.00΄ ως τις 8.15.

Όλοι οι μαθητές προσέρχονται και αναχωρούν από την κεντρική είσοδο του σχολείου.

Στη συνέχεια η κεντρική είσοδος   κλείνει για λόγους ασφαλείας.

Αν κάποιος μαθητής καθυστερεί συνεχόμενα και αναιτιολόγητα να προσέρχεται στο σχολείο, απ’ τον γονέα, καλείται ο τελευταίος απ’ τον Δ/ντή και του ζητείται ο λόγος. Αν παρά ταύτα αυτή η συμπεριφορά, απ’ τη μεριά του γονέα συνεχίζεται, ξανακαλείται ο γονέας και του γίνεται αυστηρή επίπληξη.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν άμεσα, διότι η πόρτα θα κλείνει.

Οι ώρες αναχώρησης έχουν ως εξής:

Στο τέλος του  6-άωρου στις 13.15΄ για τις όλες τις τάξεις. Οι μαθητές /μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιασθεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ενημερώνεται άμεσα ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του /της.

Στο ολοήμερο τμήμα  η πρώτη αποχώρηση είναι στις 15.00΄ και η δεύτερη με το πέρας της λειτουργίας του , στις 16.00΄.

Μετά το ωράριο λειτουργίας και το πέρας το μαθημάτων, η ευθύνη των μαθητών βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς, οι οποίοι προσέρχονται έγκαιρα και περιμένουν τους μαθητές έξω από το σχολείο. 

2. Συμπεριφορά μαθητών /τριων-Παιδαγωγικός έλεγχος

 Σχολική εργασία

 Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

Η φοίτηση των μαθητών- Απουσίες

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, το οποίο με τη σειρά του επικοινωνεί με την οικογένεια σε περίπτωση μη ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή από το σχολείο, οι γονείς του ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου για το λόγο της απουσίας του, είτε πρόκειται για λόγους υγείας είτε για άλλους λόγους. 

Η απουσία μιας(1) ημέρας δικαιολογείται από τον γονέα την ίδια ημέρα ή κατά την επάνοδο του μαθητή.

Οι απουσίες δύο (2) και περισσότερων ημερών δικαιολογούνται μόνο με ιατρική γνωμάτευση.

Αν ο μαθητής αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, ο γονέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση πρόωρης αποχώρησης.

Η συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και στις αθλητικές δραστηριότητες εκτός τάξης  απαιτεί  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.). Αυτό προσκομίζεται στις Α΄ και Δ΄ τάξεις.

Παιδαγωγικά μέτρα παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να γνωρίζουν, να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι με απώτερο, φυσικά, στόχο την ικανότητα αυτοπειθαρχίας και τον σεβασμό των άλλων.

Αν ωστόσο κάποιος παραβιάζει τους κανόνες και ενώ έχουν εξαντληθεί όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ, θα επιβάλλονται μέτρα(συνέπειες) , τα οποία σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των παιδιών.

Η μείωση της βαθμολογίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνέπεια.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων (συνεπειών) θα επιβάλλονται σε έναν μαθητή με παραβατική συμπεριφορά από τον δάσκαλο-εκπαιδευτικό, τον  διευθυντή και συνολικά από τον  Σύλλογο Διδασκόντων.

Η επιβολή των συνεπειών κλιμακώνεται ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης  και το είδος της παραβατικής συμπεριφοράς.

Έτσι, λοιπόν, θα υπάρξει:

1ο στάδιο

Ø      Παρατήρηση από τον/την εκπαιδευτικό.

Ø      Επίπληξη από τον /την εκπαιδευτικό.

 «Αν τα παραπάνω δυο μέτρα δεν αποδώσουν και η προβληματική συμπεριφορά του μαθητή επαναλαμβάνεται, ο εκπαιδευτικός της τάξης μαζί με τους εμπλεκόμενους στο τμήμα εκπαιδευτικούς, συνέρχεται και καταρτίζει μια σειρά βιωματικές δράσεις – πρόγραμμα παρέμβασης, στον μαθητή και στο τμήμα του, με στόχο την αντιμετώπιση του θέματος. Αυτές οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις θα παρακολουθούνται,  θα επανακαθορίζονται και θα αξιολογούνται». 

Ø      Παρατήρηση από τον διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.

Ø      Επίπληξη από τον  διευθυντή και κάλεσμα του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο.

Εάν παρά τη λήψη των παραπάνω συνεπειών, ο μαθητής δε βελτιώσει την συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες

2ο στάδιο:

Ø      Καλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού και προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

Ø      Καλούνται οι γονείς και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.

Ø      Προτείνεται στους γονείς να ζητήσουν βοήθεια από την ΕΔΕΑΥ ή παιδοψυχολόγο ή άλλο ειδικό επιστήμονα.

Ø      Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό την αλλαγή  τμήματος του μαθητή ή ακόμα και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή / και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντα τους και το ταλέντο τους.

Επισκέψεις-Γιορτές

Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης το σχολικό ωράριο τηρείται, ενώ σε στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται. Στις Εθνικές Γιορτές δεν λειτουργεί το ολοήμερο.

5.Συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας- Συλλόγου γονέων / Κηδεμόνων

Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή//μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Γονείς – Κηδεμόνες

Οι γονείς και οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών, από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε ορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Ενημερώνονται για θέματα του σχολείου, από τον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου, ή από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Θα πρέπει να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς μεταφέρουν οι μαθητές.

Οφείλουν να ενημερώνουν τον εκπ/κό της τάξης και τον Διευθυντή, για κάθε ιδιαιτερότητα που  αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία του παιδιού τους. Η χορήγηση φαρμάκου από εκπαιδευτικούς απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αν σε κάποιο παιδί πρέπει να χορηγηθεί φάρμακο , χορηγείται από τον ίδιο τον  γονέα.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει παιδί στο χώρο του σχολείου. Για κάθε θέμα που θα προκύψει θα ενημερώνεται ο εκπ/κός της τάξης και ο Διευθυντής, οι οποίοι και θα το επιλύσουν.

Το τηλέφωνο του σχολείου (28210-54404) είναι στη διάθεσή των γονέων και κηδεμόνων από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι για οποιαδήποτε ενημέρωση, όπως και τα mail των δασκάλων του σχολείου μας.  Επίσης,  για οποιαδήποτε αλλαγή στα τηλέφωνα ή τα mail των κηδεμόνων των μαθητών να ενημερώνεται άμεσα ο εκπ/κός της τάξης.

Έκτακτες επισκέψεις γονέων προς τους/τις εκπαιδευτικούς είναι εφικτό να γίνουν κατόπιν επικοινωνίας με το Σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό προκειμένου να λειτουργήσουν στη βάση του έκτακτου ραντεβού.

Επίσης, για την ενημέρωση των γονέων, βάσει Υπουργείου, εφόσον το επιτρέψουν τα μέτρα του ΕΟΔΥ, προβλέπονται τρεις παιδαγωγικές συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων κάθε τμήματος, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα, όπου γίνεται  ενημέρωση σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους και την πρόοδο των παιδιών κάθε τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν οτιδήποτε σχετικά με την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, απευθύνονται εξαρχής κι ευθέως πρωτίστως στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης κι εν συνεχεία στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 Διαζύγιο – Διάσταση Γονέων

Αν κάποιος από τους γονείς δεν έχει την κηδεμονία του μαθητή, θα πρέπει να το αναφέρει άμεσα στο Διευθυντή του σχολείου.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει την κηδεμονία να προσκομίσει στο σχολείο τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου.

Σύλλογος γονέων

 Ο Σύλλογος δεν παρεμβαίνει  στη μαθησιακή διαδικασία αλλά βοηθάει στην εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου και όποτε άλλοτε ζητηθεί από τη Δ/νση του σχολείου. Η καλή συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, πρέπει να είναι κοινός στόχος, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών.

Εξωσχολικοί και λοιποί

Κανένας εξωσχολικός ή άλλος δεν εισέρχεται στο σχολείο εάν δεν έχει εργασία ή άδεια εισόδου.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ μαθήτριες  σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λ.π. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο  είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/μαθήτρια του Σχολείου , ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι αίθουσες κλειδώνουν. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στους διαδρόμους, παρά μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας που τότε το διάλειμμα θα  πραγματοποιείται στο ισόγειο διάδρομο του σχολείου για τις Α,Β και Ε τάξεις, και στον διάδρομο 1ου ορόφου του παλιού κτιρίου για τις Γ,Δ και ΣΤ τάξεις.

Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές βγαίνουν ήρεμα έξω παίρνοντας ό,τι τους χρειάζεται (χρήματα, φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί.

Την ώρα του διαλείμματος κινούνται και παίζουν στους χώρους που έχουν οριστεί για κάθε τάξη. Παίζουν ήρεμα σεβόμενοι τους κανόνες λύνοντας τις διαφορές τους με συζήτηση και για κάθε πρόβλημα ενημερώνουν τους εφημερεύοντες δασκάλους.

Τις βροχερές μέρες απαγορεύονται τα ζωηρά παιχνίδια και το τρέξιμο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί γονέας ή κηδεμόνας να δώσει φαγητό στο παιδί του τότε ζητάει σχετική άδεια τηλεφωνικά ή κτυπώντας το κουδούνι του σχολείου προκειμένου να το παραλάβουμε εμείς και να παραδοθεί στη συνέχεια στο μαθητή /τρια.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένο σημείο και, με συνοδεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, προσέρχονται στην αίθουσα άμεσα και με τάξη. Παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο, μόνο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική. 


Γενικά

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα ή επικίνδυνα παιχνίδια

Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται.

Η προστασία του σχολικού κτηρίου είναι αυτονόητη και υπόθεση όλων μας.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή ο Προϊστάμενος/η Προϊσταμένη του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου ενός σύγχρονου Σχολείου. Φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας, όπου μέσα σε παιδαγωγικό κλίμα θα παρέχεται στους μαθητές μας ποιοτική διδασκαλία.

Η επιτυχία ενός τέτοιου Σχεδίου προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς της Σχολικής Κοινότητας θα αποδεχθούν όσα, σε γενικές γραμμές, αναφέρονται στον «κανονισμό».

Ο Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου κα τις κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/ τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας